ބަހުގެ ދިރާސާ 2 – ސިންގަޅަ ދިވެހި އަޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމެއް

ދިވެހި ބަހާއި ސިންގަޅަ ބަހުގެ އަޑުތަކުގެ މައްޗަށް ސިންގަޅަބަހުގެ ޕްރޮފެސަރ ޖޭ. ބީ. ޑިސަނަޔަކަ ކުރައްވާފައިވާ މި ދިރާސާ ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ 1985 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ޖާނަލް އޮފް ދަ ރޯޔަލް އޭޝިއާޓިކް ސޮސައިޓީ ސްރީ ލަންކާ ނިއު ސީރީޒް ވޮލިއުމް XXX ގައެވެ.

ޕްރޮފެސަަރ ޖޭ. ބީ. ޑިސަނަޔަކަ އަކީ ސިންގަޅަ ބަހުގެ އެންމެ މަތީ އެއް އުސްތާޒެވެ. ޖީ. ބީ ޑިސަނަޔަކަ ކޮލަންބޯ ޔުނިވާސިޓީގައި ލެކްޗަރަރއެއްގެ ގޮތުގައި 40 އަހަރު ހިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ބަހާއި ތާރީޚް އަދި ޘަގާފަތުގެ މައްޗަށް ވަަރަށް ގިނަ ފޮތްތައް ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ޖޭ. ބީ ޑިސަނަޔަކަގެ މި ދިރާސާ އަކީ ވެސް ދިވެހި ބަސް ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންނަށް ބޭނުންތެރި މަސަައްކަތެކެވެ. ޑިސަނަޔަކަ ގެ މި ދިރާސާ މަސައްކަތް މި ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރުމަށް ލިބިފައިވަނީ ރޯޔަލް އޭޝިއާޓިކް ސޮސައިޓީ، ކޮލަމްބޯ އިންނެވެ.

ޕީ.ޑީ.އެފް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް:

Maldivian and Sinhala: Some Phonological Observations – Prof. J. B. Disanayake