މުހައްމަދު އަމީންގެ ގައުމީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު 1950 – 1952

މިއީ Maldives 3 years strategic action plan ގެ ގޮތުގައި 1950 އިން 1952 އަށް ހިންގުމަށް މުހައްމަދު އަމީން އެކަށައެޅުއްވި ގައުމީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުގެ ލިޔުމެވެ.