ރަށްފުށް

އިހުގެ ޅެންވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ބަނދި
ތަޢާރުފެއް ބަންޖަކީ ދިވެހި ވަޒަން ބަހުރުވައިގެ އެންމެ މުސްކުޅި ވައްތަރެވެ. ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދާ ހަމައަށް ފެންނަން ނެތް ތަދު ބާވަތެކެވެ. އިހުގެ ބަނދިތައް ލިޔެވި ފަހަށް ފެންނަން ހުންނާނެ ގޮތަކަށް ރައްކާކުރެވިފައި ވެސް ނެތެވެ.  ދޫދޫމަތިން ކިޔަމުން >>
ދިވެހިންނާއި ފުށެތިކާލުން 2 – ޑްއާރޓޭ ބަރްބޯސާގެ ލިޔުން
މި ލިޔުމަކީ ދިވެހި ރާއްޖެއާއި މެދު ފުށެތިކާލުން (ޕޯރޗުގީޒުން)ގެ ލިޔުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޑްއާރޓޭ ބަރްބޯސާ 1518މ ގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ. ފުށެތިކާލުން ދިވެހި ރާއްޖެ ހިފައި ވެރިކަން ހިންގަން ފަށާފައިވަނީ 1558މ ގައެވެ. އެ އަހަރުން ފެށިގެން 15 >>
ފުށެތިކާލުން (ޕޯރޗުގީޒުން) ރާއްޖެއާއި މެދު ލިޔެފައިވާ އެންމެ ދުވަސްވީ ލިޔުން
މިއީ ފުށެތިކާލުން (ޕޯރޗުގީޒުން) ދިވެހި ރާއްޖެއާއި މެދު ލިޔެފައިވާ އެންމެ ދުވަސްވީ ލިޔުމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ. މި ލިޔުން ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ ޗަންޑްރާ ރިޗަރޑް ޑެސިލްވާ ލިޔުއްވާފައިވާ Portuguese Encounters with Sri Lanka and the Maldives: Translated Texts from >>
ތަސްވީރުން ރާއްޖެ: ބ. ހިތާދޫ ދުވަސްވީ ގެތައް
ފަޅުގެތަކާއި ވީރާނާވެފައިވާ ބިނާތަކުންވެސް ދިވެހިންގެ ކުރީގެ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދެއެވެ. މި ފޮޓޯތަކަކީ އަޅުގަނޑު 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބ. ހިތާދޫއަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެކެވެ. ހިތާދޫއަށް އަރާ ރަށުތެރޭ ހިނގާލުމުން އެންމެ ބޮޑަށް އަޅައިގަތީ ރަށުގައިވާ ފަޅުގެތަކެވެ. އެތައް >>
ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމާއި ކެންދޫ މަގާމްގެ ވާހަކަ
ކެންދޫ މާޅޮސްމަޑުލު ކެންދޫ އަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގަދީމީ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްރަށެވެ. އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ މުހިންމު ރަށެކެވެ. މި ރަށުގައި ހުންނަ މަގާމަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ އަދި ދިވެހިންގެ ފަންނުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ >>
ތަސްވީރުން: ކުރީގެ އުވަ މިސްކިތްތައް
ދިވެހިންނަކީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ބައެކެވެ. ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނު އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަން ހުރީ އިހުގެ މިސްކިތްތަކުންނެވެ. ތަރައްގީގެ ބާރު އޮވަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކުވައިދޭ މިފަދަ ގިނަ މިސްކިތްތައް ވަނީ ނެތިގޮސްފައެވެ. ފެންނަންހުރީ މަދު ރަށެއްގައި ހުރި މަދު >>
ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ އާއި ކުޑަރިކިލުގައި ކަނޑުމައިނެއް ގޮވުން
ދުވަސްވަރަކީ ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރެވެ. ދުނިޔެއަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ބިރުވެރިކަމެވެ. އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ހަނގުރާމައިގެ ބިރުވެރިކަން އަންނާނީ ކިހިނެއްކަން އެކަކަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ. މިއިރު ހަނގުރާމައިގެ ވާދަވެރި ގައުމުތަކުން ދިޔައީ ދުޝްމަނުންގެ ކަނޑުގެ ލަޝްކަރުތަކާއި މަނަވަރުތައް >>
ދަތުރުނާމާ ފަރިހި
މި ފަރިއްސަކީ މާލެއިން ރަށަށް އައި ދަތުރު މަތީ ކަނޑުގަދަވެ ހާލުގައި ޖެހުނު ދަތުރެއްގެ ވާހަކައިން ކުޑަރިކިލު މުހައްމަދު ފުޅު ކިޔާ މީހަކު 1950ގެ އަހަރުތަކުގެ ހިސާބުގައި ހަދާފައިވާ ފަރިއްސެއްކަމަށްވެއެވެ. މި މުހައްމަދު ފުޅަކީ ކާކުކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ބޮޑުތަދުގެ ދުވަސްވަރު ކުޑަރިކިލު >>
މާޅޮސްމަޑުލު ރައިވަރު
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ އެންމެ ރީތި އެއްބާވަތަކީ ރައިވަރެވެ. ރައިވަރު ހަދަންފެށުނު ދުވަސްވަރެއް އެނގެން ނެތް ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ދޫދޫމަތިން އަހަރެމެންނާއި ހަމައަށް އައިސްފައިވާ ރައިވަރުތަކުން ދިވެހިންގެ ޒަމާންވީ ދިރިއުޅުމާއި ޅެންވެރިކަމުގެ ފުރިހަމަކަން ދައްކުވައިދެއެވެ. މާޅޮސްމަޑުލު ރައިވަރުތަކަކީ އަޅުގަނޑު ބ. އަތޮޅުގެ >>