ނާސިރުގެ ލެޓިން ޤަވާއިދު

ދިވެހންގެ އަކުރާއި ދުރަށް ގޮސް ލެޓިނަށް ބަދަލުވުމުގެ ވިސްނުން ނާސިރު ގެންގުޅުއްވިއެވެ. ދިވެހި ހުތުބާތައްވެސް ލެޓިނުން ލިޔެވިގެން ދިޔައެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ދިވެހި ބަހުން ލެޓިނުން ލިޔުމަށް ނާސިރު ދައުރުގައި އެކަށައެޅި ރަސްމީ ޤަވާއިދެވެ. ގިނަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓް ފޯރމްްސްތަކުގައިވެސް ދިވެހިން މިއަދު ލިއުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ ލެޓިން ކަމަށް ވުމުން މި ޤަވާއިދު މުހިންމުވާނެކަމަށް ފެެނެއެވެ.