ސިޔާސީ

މި ދައުރު ނުފެނުނު ނަމަ
އަހަރެން ސިޔާސީއެއް ނުވަމެވެ. މިނިވަން ދިދައެއްގެ ހިޔަލުގައި ވެރިއެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ހުންނަން ނޭދުނީއެވެ. އެ ފަޅާ މިފަޅާ ޖެހިގެން އޮތް ފަޅުރަށްކޮޅު ވިއްކާލާއިރު ހަނުހުންނަން ދަތިވީއެވެ. އިންސާނަކު ވަގަށް ނަގާ ގެއްލުވާލުމުން ބަހެއް ނުބުނެ ނިދަން އުނދަގޫވިއެވެ. ގައުމުގެ މައިން ކަރުނައަޅާ >>
ދުންފަތް މަނާކުރުމާއި އަމީން ދައުރުގެ ބައެއް ޤާނޫނުތައް
މުހައްމަދު އަމީން ދުންފަތް މަނާކުރި ވާހަކަ އަކީ މިހާރުވެސް ދެކެވޭ މަޝްހޫރު ވާހަކައެކެވެ. ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނާއި ދެކޮޅަށް އަރައިގަތީ ދުންފަތް މަނާކުރުމުންނޭ ކިޔާއުޅެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ހަގީގަތްކަމަށް ނުވެދާނެއެވެ. ސަރުކާރާއި ދެކޮޅުވުމަށް އެތައް ސަބަބުތަކެއް ހިނގައިފާނެއެވެ. އަދި ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ތިބި >>