ގައުމު

މި ދައުރު ނުފެނުނު ނަމަ
އަހަރެން ސިޔާސީއެއް ނުވަމެވެ. މިނިވަން ދިދައެއްގެ ހިޔަލުގައި ވެރިއެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ހުންނަން ނޭދުނީއެވެ. އެ ފަޅާ މިފަޅާ ޖެހިގެން އޮތް ފަޅުރަށްކޮޅު ވިއްކާލާއިރު ހަނުހުންނަން ދަތިވީއެވެ. އިންސާނަކު ވަގަށް ނަގާ ގެއްލުވާލުމުން ބަހެއް ނުބުނެ ނިދަން އުނދަގޫވިއެވެ. ގައުމުގެ މައިން ކަރުނައަޅާ >>
ދުންފަތް މަނާކުރުމާއި އަމީން ދައުރުގެ ބައެއް ޤާނޫނުތައް
މުހައްމަދު އަމީން ދުންފަތް މަނާކުރި ވާހަކަ އަކީ މިހާރުވެސް ދެކެވޭ މަޝްހޫރު ވާހަކައެކެވެ. ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނާއި ދެކޮޅަށް އަރައިގަތީ ދުންފަތް މަނާކުރުމުންނޭ ކިޔާއުޅެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ހަގީގަތްކަމަށް ނުވެދާނެއެވެ. ސަރުކާރާއި ދެކޮޅުވުމަށް އެތައް ސަބަބުތަކެއް ހިނގައިފާނެއެވެ. އަދި ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ތިބި >>
ޖަޒީރާ ގައުމެއްގެ ހިތާމަ
މިއީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުންނަވައިގެން ދިވެހި ގަައުމާއި މުހާތަބު ކުރައްވާ 2016 ވަނަ އަހަރު ދެއްވާފައިވާ ތަގުރީރެއްގެ ނަކަލެވެ. ތަގުރީރް އަޑު އެއްސެވުމަށް ~ މިތުރުންގެ ހިތަށް ދަތިކުރި ކޮންމެ ކަޅު ރެއެއް ފިތުރަތުގެ އުސޫލުން ނިމިދަނީ >>
މުހައްމަދު އަމީން ދެކެލެއްވި ގްރޭޓާރ މާލެ
މިއީ މުހައްމަދު އަމީން ސަރުކާރު ހަބަރަށް “ކެރެމާތޯ؟ – މާލެއިން ހުޅުލެޔަށް ނުވަތަ ވިލިގިއްޔަށް” މި ސުރުހީގެ ދަށުން ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ނަކަލެކެވެ. މީގެ އެތައް އަހަަރެއްކުރިން މުހައްމަދު އަމީން ލިޔުއްވާފައިވާ މި ލިޔުން މިއަދާއި މާ ބޮޑަށް ގުޅެއެވެ. އަދި >>