އެކި ލިޔުން

މުހައްމަދު އަމީންގެ ގައުމީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު 1950 – 1952
މިއީ Maldives 3 years strategic action plan ގެ ގޮތުގައި 1950 އިން 1952 އަށް ހިންގުމަށް މުހައްމަދު އަމީން އެކަށައެޅުއްވި ގައުމީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުގެ ލިޔުމެވެ.
ބަހުގެ ދިރާސާ 2 – ސިންގަޅަ ދިވެހި އަޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމެއް
ދިވެހި ބަހާއި ސިންގަޅަ ބަހުގެ އަޑުތަކުގެ މައްޗަށް ސިންގަޅަބަހުގެ ޕްރޮފެސަރ ޖޭ. ބީ. ޑިސަނަޔަކަ ކުރައްވާފައިވާ މި ދިރާސާ ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ 1985 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ޖާނަލް އޮފް ދަ ރޯޔަލް އޭޝިއާޓިކް ސޮސައިޓީ ސްރީ ލަންކާ ނިއު ސީރީޒް ވޮލިއުމް >>
ބަހުގެ ދިރާސާ 1- ސިންގަޅަ ދިވެހި އެއްގޮތްކަން
ރޯޔަލް އޭޝިއާޓިކް ސޮސައިޓީ އޮފް ސްރީ ލަންކާ އުފެދިފައިވަނީ 1845 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ބަހާއީ ތާރީޚް އަދި ޘަގާފަތުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްތަކުގެ 160 އަހަރުގެ ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް އޭޝިއާޓިކް ސޮސައިޓީގެ ދަށުން ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އެކި ގައުމުގެ ތަކުގެ >>
ނާސިރުގެ ލެޓިން ޤަވާއިދު
ދިވެހންގެ އަކުރާއި ދުރަށް ގޮސް ލެޓިނަށް ބަދަލުވުމުގެ ވިސްނުން ނާސިރު ގެންގުޅުއްވިއެވެ. ދިވެހި ހުތުބާތައްވެސް ލެޓިނުން ލިޔެވިގެން ދިޔައެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ދިވެހި ބަހުން ލެޓިނުން ލިޔުމަށް ނާސިރު ދައުރުގައި އެކަށައެޅި ރަސްމީ ޤަވާއިދެވެ. ގިނަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓް ފޯރމްްސްތަކުގައިވެސް >>