ތާރީހް

ހަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބް – ރާއްޖޭގައި ފޯކުލޯރުފަންނުގެ ބިންގާ އެޅުއްވި
އަލްއަމީރާ ޙަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބަކީ މުލީގޭ ދޮން ޙަސަން މަނިކުފާނު (ދޮންބަންޑާރައިން)ގެ ސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީނުލް އައްވަލުގެ ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީންގެ އިބްރާޙީމް (ކުޑަކިބާ ތުއްތު މަނިއްޕުޅު)ގެ މޫސާ އިބްރާޙީމް (ވެޔޮގޭ މަނިއްޕުޅުގެ) އިސްމާޢީލް ޙަބީބު (ކަކާގޭ މަނިއްޕުޅު)ގެ ޙުސައިން ޙަބީބު >>
ބައްޕަގެ ހަނދާން – އަހަރެން ދުށް ކުޑަރިކިލު ޖަލީލް
ރެޔަކީ ނުވަދިހައިގެ ރޯދަމަހުގެ ރޭތަކުން ރެޔެކެވެ. ތަނަކީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ނޫރާނީމާގެއެވެ. ތެޅިގަލުން ރާނާފައިވާ ގޭގެ ސިޓިންރޫމްގައި ސަރަންފީ ގޮނޑިއެއްގައި ބައްްޕަ އިންނެވިއެވެ. އެއީ ރަށުން ބޭރުގައި އަތޮޅު އޮފީސްތައް ހިންގަވަން އުޅުއްވުމަށް ފަހު ބައްޕަ ރަށަށް ދުރުވެ ހުރި >>
ތާރީޚުގެތެރެއިން ދިވެހިންނާއި ސްރީ ލަންކާގެ ގޯލް އަދި ޢަލީ ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
ދިވެހިން ސިލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހަނދާންތައް 2  ލިޔުނީ: 2019 – 2017 ފުރަތަމަ ބައި މިއީ އަހަރެންގެ ދަތުރުނާމާ އޮޅުދޫކަރައެވެ. ސަރަންދީބުގެ ރަށްތަކަށް ދިވެހިން ދޫކޮށްފައިވާ ހަނދާންތައް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގެ ވާހަކައެވެ. މި މަސައްކަތުގެތެރެއިން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ތާރީޙާ >>
ހާޖީންގެ ވާހަކަ : ތާރީޚްގެ ތެރެއިން ދިވެހިން ޙައްޖަށް ދިއުން
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ އަދި ކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނަށް حج އަށް އައުމަށް ގޮވައިލައްވާށެވެ! އޭރުން ފައިމަގުގައްޔާއި، އަނަރޫފަ ޖަމަލު މަތީގައި، ދުރުތަންތަނުން އެއުރެން ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް >>
އިހުމާލުކުރެވުނު އާޘާރީ ތަރިކަ – މާލޭ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް
މިއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތަރިކައިގެ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ މާލޭ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބިނާކުރުމާއި، އެކި ދުވަސްވަރު އެ މިސްކިތް ހުރި ތަނުން އެހެން ތަންތަނަށްބަދަލުކުރިކަމަށް ދޫދޫމަތިން ކިޔޭ ވާހަކަތަކާއި، އަދި މިސްކިތުގައިވާ މުސްކުޅިތާނަ އަދި އަރަބި ލިޔުންތަކުގެ ތަންޤީޙްކުރެވުނު ތާރީޚެވެ. >>
ކޮޅުނބުގެ ކުއްޕިޔަވައްތަ – ދިވެހި ޅެންވެރިންގެ މަޒާރު
ދިވެހިން އޮޅުދޫކަރައަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހަނދާންތައް 1 _____________________________ ތަނަކީ އޮޅުދޫކަރައެވެ. މި ރަށުގައިވާ ދިވެހިންނާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަނުގެ މައްޗަށް ލިޔުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފުރަތަމަ ގެންގޮސްދިނީ ކޮޅުނބު ކުއްޕިޔަވައްތަ މުސްލިމް ގަބުރުސްތާނަށެވެ. ކުއްޕިޔަވައްތަ އަކީ ކޮޅުނބު މަރުދާނާ ސަރަހައްދުގައިވާ އަވަށެކެވެ. މަރުދާނާއަކީ ކޮޅުނބުގެ >>
ނާޖިޙްގެ ދިރާސާ: ދިވެހި ބަހުގައި ބޭނުންކޮށްއުޅޭ މަނިކުފާނާއި މެދު
ލިޔުނީ: ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ނާޖިޙު މުޙައްމަދު ނާޖިޙަކީ ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚްގެ މައްޗަށް އެކި ދިރާސާތައް ކުރައްވާފައިވާ ތާރީޚާއި ބަހުގެ އިލްމުވެރިއެކެވެ. އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސެކެވެ.    ~ “މަނިކުފާނު”މި ނަން ކިޔާއިރު ފުރަތަމަ >>
މާފަންނު ސަހަރާ: މަހާނަތަކުގެ ރެކޯރޑްސް
މާފަންނު ސަހަރާގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ގަބުރުތައް ނަގާ ހުސްކޮށް އެ ސަހަރާގައި ޕާރކިން ސިސްޓަމްތަކެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެކަމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށާފައިވާއިރު، ސަހަރާގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ކަނުން ބޮޑު ބައެއްގައި ފެންސްޖަހާ މިހާރުވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އަދި >>
ދިވެހިންނާއި ފުށެތިކާލުން 2 – ޑްއާރޓޭ ބަރްބޯސާގެ ލިޔުން
މި ލިޔުމަކީ ދިވެހި ރާއްޖެއާއި މެދު ފުށެތިކާލުން (ޕޯރޗުގީޒުން)ގެ ލިޔުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޑްއާރޓޭ ބަރްބޯސާ 1518މ ގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ. ފުށެތިކާލުން ދިވެހި ރާއްޖެ ހިފައި ވެރިކަން ހިންގަން ފަށާފައިވަނީ 1558މ ގައެވެ. އެ އަހަރުން ފެށިގެން 15 >>
ފުށެތިކާލުން (ޕޯރޗުގީޒުން) ރާއްޖެއާއި މެދު ލިޔެފައިވާ އެންމެ ދުވަސްވީ ލިޔުން
މިއީ ފުށެތިކާލުން (ޕޯރޗުގީޒުން) ދިވެހި ރާއްޖެއާއި މެދު ލިޔެފައިވާ އެންމެ ދުވަސްވީ ލިޔުމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ. މި ލިޔުން ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ ޗަންޑްރާ ރިޗަރޑް ޑެސިލްވާ ލިޔުއްވާފައިވާ Portuguese Encounters with Sri Lanka and the Maldives: Translated Texts from >>
ޅެން: ޒާލިމުން އަނިޔާކުރާއިރު ބައްލަވަން މިރުޞާދުގައި
އިންގިލާބުގެ ދުވަސް، 23 ޖުލައި 1952 ޒާލިމުން އަނިޔާކުރާއިރު ބައްލަވަން މިރުޞާދުގައި ހާލިޤުލް ކަޢުނައިނި ވާކަން ނޭނގެނީތަ، އަޖައިބެކޭ! އަނިޔާވެރިން އަނިޔާކުރާ ހިނދު، އެކުރާ އަނިޔާ މާތްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަތުން ބޮޑުކަމާއި ދޭ އަނިޔާއާއި ކުރިމަތިކުރުވާ ބޭއިންސާފަށް ނިޔާ ކަނޑައެޅި އަދުލާއި އިންސާފު >>
މައުންޓް ލެވެނިއާ: އިނގިރޭސި ގަވަރުނަރާއި ނަށާކުއްޖާގެ ލޯބި
މައުންޓް ލެވެނިއާ ހޮޓެލްގައި ހުންނަ ސަރ މިޓްލޭންޑާއި ލޮވިނިއާ އަޕޮންސުވާގެ ކުރެހުން މިޓްލޭންޑާއި ލޮވިނިއާ އަޕޮންސުވާ މީލާދީން 1805 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ އިނގިރޭސި ރަސްގެފާން ޖޯރޖް ތިންވަނަ އެގައުމުގެ މިލިޓަރީ ޖެނެރަލެއްކަމުގައިވާ ސަރ ތޯމަސް މިޓްލޭންޑް އިނގިރޭސި އިސްތިއުމާރުގެ ދަށުގައި >>
ދުންފަތް މަނާކުރުމާއި އަމީން ދައުރުގެ ބައެއް ޤާނޫނުތައް
މުހައްމަދު އަމީން ދުންފަތް މަނާކުރި ވާހަކަ އަކީ މިހާރުވެސް ދެކެވޭ މަޝްހޫރު ވާހަކައެކެވެ. ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނާއި ދެކޮޅަށް އަރައިގަތީ ދުންފަތް މަނާކުރުމުންނޭ ކިޔާއުޅެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ހަގީގަތްކަމަށް ނުވެދާނެއެވެ. ސަރުކާރާއި ދެކޮޅުވުމަށް އެތައް ސަބަބުތަކެއް ހިނގައިފާނެއެވެ. އަދި ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ތިބި >>
ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމާއި ކެންދޫ މަގާމްގެ ވާހަކަ
ކެންދޫ މާޅޮސްމަޑުލު ކެންދޫ އަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގަދީމީ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްރަށެވެ. އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ މުހިންމު ރަށެކެވެ. މި ރަށުގައި ހުންނަ މަގާމަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ އަދި ދިވެހިންގެ ފަންނުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ >>
ތަސްވީރުން: މާލޭ ބޮޑުގަނޑުވަރު
ބޮޑުގަނޑުވަރަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރުގެ ރަސްކަމުގެ ގަނޑުވަރެވެ. އެތައް ރަސްރަނިންގެ ތާރީޚްއާއި ގުޅިފައިވާ ރާއްޖޭގެ ވެރިމުގެ އެތައް ހަނދާންތަކެއް އެތަނަކާއި ގުޅިފައިވާ ގަނޑުވަރެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެއީ ބަގީޗާއެކެވެ. ބޮޑުގަނޑުވަރު ތަޅާލާފައިވަނީ އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގެއެވެ. ބޮޑުގަނޑުވަރު ހުރި >>
ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ އާއި ކުޑަރިކިލުގައި ކަނޑުމައިނެއް ގޮވުން
ދުވަސްވަރަކީ ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރެވެ. ދުނިޔެއަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ބިރުވެރިކަމެވެ. އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ހަނގުރާމައިގެ ބިރުވެރިކަން އަންނާނީ ކިހިނެއްކަން އެކަކަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ. މިއިރު ހަނގުރާމައިގެ ވާދަވެރި ގައުމުތަކުން ދިޔައީ ދުޝްމަނުންގެ ކަނޑުގެ ލަޝްކަރުތަކާއި މަނަވަރުތައް >>
މުހައްމަދު އަމީންގެ ގައުމީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު 1950 – 1952
މިއީ Maldives 3 years strategic action plan ގެ ގޮތުގައި 1950 އިން 1952 އަށް ހިންގުމަށް މުހައްމަދު އަމީން އެކަށައެޅުއްވި ގައުމީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުގެ ލިޔުމެވެ.
ބަހުގެ ދިރާސާ 2 – ސިންގަޅަ ދިވެހި އަޑުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމެއް
ދިވެހި ބަހާއި ސިންގަޅަ ބަހުގެ އަޑުތަކުގެ މައްޗަށް ސިންގަޅަބަހުގެ ޕްރޮފެސަރ ޖޭ. ބީ. ޑިސަނަޔަކަ ކުރައްވާފައިވާ މި ދިރާސާ ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ 1985 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ޖާނަލް އޮފް ދަ ރޯޔަލް އޭޝިއާޓިކް ސޮސައިޓީ ސްރީ ލަންކާ ނިއު ސީރީޒް ވޮލިއުމް >>
ބަހުގެ ދިރާސާ 1- ސިންގަޅަ ދިވެހި އެއްގޮތްކަން
ރޯޔަލް އޭޝިއާޓިކް ސޮސައިޓީ އޮފް ސްރީ ލަންކާ އުފެދިފައިވަނީ 1845 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ބަހާއީ ތާރީޚް އަދި ޘަގާފަތުގެ ދިރާސާ މަސައްކަތްތަކުގެ 160 އަހަރުގެ ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް އޭޝިއާޓިކް ސޮސައިޓީގެ ދަށުން ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އެކި ގައުމުގެ ތަކުގެ >>
ނާސިރުގެ ލެޓިން ޤަވާއިދު
ދިވެހންގެ އަކުރާއި ދުރަށް ގޮސް ލެޓިނަށް ބަދަލުވުމުގެ ވިސްނުން ނާސިރު ގެންގުޅުއްވިއެވެ. ދިވެހި ހުތުބާތައްވެސް ލެޓިނުން ލިޔެވިގެން ދިޔައެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ދިވެހި ބަހުން ލެޓިނުން ލިޔުމަށް ނާސިރު ދައުރުގައި އެކަށައެޅި ރަސްމީ ޤަވާއިދެވެ. ގިނަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓް ފޯރމްްސްތަކުގައިވެސް >>